สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น

2. การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ใช้และทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมด้วยตนเองได้

2. ปฏิบัติตามข้อตกลง

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น

2. สังเกตการร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หนูทำได้
ชั่วโมง หนูทำได้ (5) 13 มิ.ย. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์