สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย เป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม ซึ่งนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างและสั่งสมภูมิปัญญามาแต่โบราณ เป็นสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นอารยประเทศของชาติไทยที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์และสืบทอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.4/2 ระบุสิ่งที่เป็นลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์

ป.4/3 อธิบายความสำคัญของการแสดงนาฏศิลป์

จุดประสงค์

1 อธิบายความสำคัญของงานดนตรีและการแสดงนาฏศิลป์

2 การปฏิบัติตนในการชมงานดนตรีและการแสดงนาฏศิลป์

3  เห็นคุณค่าและการอนุรักษ์ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจสอบจากการตอบคำถามของนักเรียน

2. ประเมินความรู้การสังเกตพฤติกรรม

3. ประเมินจากกิจกรรมทำแผนผังเรื่องแนวทางการอนุรักษ์

 

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย หน่วยที่ 4 ภาษานาฏศิลป์
ชั่วโมง ภาษานาฏศิลป์
เรื่อง สืบสานศิลป์