สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

รำวงมาตรฐานพัฒนาจากการเล่นรำโทนที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นการแสดงที่มีความสนุกสนาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.4/1 อธิบายประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ หรือชุดการแสดงอย่างง่าย ๆ  

ป.4/4 แสดงนาฏศิลป์เป็นคู่ และหมู่

จุดประสงค์

1 บอกประวัติความเป็นมาของรำวงมาตรฐาน

2 ปฏิบัติท่ารำเพลงรำวงมาตรฐาน

3  ตระหนักและเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจสอบจากการตอบคำถามของนักเรียน

2. ประเมินความรู้การสังเกตพฤติกรรม

3. ประเมินจากกิจกรรมการฝึกปฏิบัติท่ารำเพลงรำวงมาตรฐาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย หน่วยที่ 4 ภาษานาฏศิลป์
ชั่วโมง ภาษานาฏศิลป์
เรื่อง รำวงมาตรฐาน(2)