สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ในการสื่อความหมายและการแสดงออก มีส่วนร่วมเรื่องหรือบทละครสั้น ๆ เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.4/1 ระบุทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์และการละครที่ใช้สื่อความหมายและอารมณ์ 

ป.4/2 ใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครง่าย ๆ ในการถ่ายทอดเรื่องราว

จุดประสงค์

1 อธิบายเกี่ยวกับลักษณะของนาฏยศัพท์ 

2 ปฏิบัติท่านาฏยศัพท์

3  ตระหนักและเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจสอบจากการตอบคำถามของนักเรียน

2. ประเมินความรู้การสังเกตพฤติกรรม

3. ประเมินจากกิจกรรมการฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย หน่วยที่ 4 ภาษานาฏศิลป์
ชั่วโมง ภาษานาฏศิลป์
เรื่อง หลักการปฏิบัตินาฏศิลป์(1) 18 ก.ย. 66