สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การขับร้องเป็นการสร้างสรรค์ทางดนตรีวิธีหนึ่ง ซึ่งใช้วิธีเปล่งเสียงออกมาให้เป็นเพลงต่าง ๆ โดยอาศัยองค์ประกอบทางดนตรี เพื่อทำให้เพลงที่ร้องมีความไพเราะขึ้นความไพเราะ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.4/1 บอกประโยคเพลงอย่างง่าย

ป.4/5 ร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงที่เหมาะสมกับตนเอง

ป.4/7 ระบุว่าดนตรีสามารถใช้ในการสื่อเรื่องราว

จุดประสงค์

1 อธิบายหลักการขับร้องเพลงไทย 

2 ปฏิบัติการขับร้องเพลงไทยในอัตราจังหวะสองชั้น

3  เห็นประโยชน์ของการขับร้องเพลงไทย

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจสอบจากการตอบคำถามของนักเรียน

2. ประเมินความรู้การสังเกตพฤติกรรม

3. ประเมินจากการปฏิบัติการร้องเพลง

 

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย หน่วยที่ 3 ดนตรีกับชีวิต
ชั่วโมง ดนตรีกับชีวิต
เรื่อง การฟังและการร้องเพลง 4 ก.ย. 66