สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การใช้สีเพื่อสื่อความหมายมีความสำคัญต่อความรู้สึกของมนุษย์มาก สีสันสดสดใส สื่อถึงความสุข สนุก สดชื่น สีหม่น ๆ สีเทา สีดำ ก็สื่อถึงความเศร้าหมอง ไม่มีความสุขก็เป็นได้ แต่ในบางครั้งโทนสีเข้ม สีดำ สีน้ำเงิน ก็สื่อถึงความสุขุม ความลึกลับน่าค้นหาด้วยก็เป็นได้ ทั้งนี้การสื่อความหมายอาจขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้ในขณะนั้นด้วย นอกจากนั้นความหมายของสียังถูกนำมาประยุกต์ใช้กับงานศิลปะแขนงต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น งานกราฟิก ที่ต้องอาศัยการสื่อความหมายผ่านทางรูปร่างรูปทรงและสีสัน เพื่อให้เกิดเป็นสัญลักษณ์ที่มองแล้วเข้าใจตรงกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ1.1 ป. 4/2 อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็นที่มีต่ออารมณ์ของมนุษย์

ศ1.1 ป. 4/9 เลือกใช้วรรณะสีเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกในการสร้างงานทัศนศิลป์     

จุดประสงค์

1 อธิบายความหมายของสีแต่ละสีที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของมนุษย์

2 สร้างสรรค์ผลงานจากการสีเพื่อถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึก

3 มีเจตคติที่ดีต่องานทัศนศิลป์

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจสอบจากการตอบคำถามของนักเรียน

2. ประเมินจากแบบประเมินชิ้นงาน

3. ประเมินจากการนำเสนอผลงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย หน่วยที่ 2 แต้มสีวิเคราะห์ศิลป์
ชั่วโมง แต้มสีวิเคราะห์ศิลป์
เรื่อง อิทธิพลของสีที่มีต่อความรู้สึก 17 ก.ค. 66