สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สีในธรรมชาติเกิดจากการผสมกันของแม่สี 3 สีคือสีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงิน ภาพวาดที่สมบูรณ์มักมีสีสันที่สวยงาม ดังนั้นสีจึงเป็นส่วนสำคัญอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่องานศิลปะ ซึ่งผู้เรียนจำเป็นต้องเข้าใจกระบวนการเกิดของสี และการผสมสีเพื่อให้ได้สีขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 ตามลำดับ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ1.1 ป. 4/7 วาดภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ

จุดประสงค์

1 อธิบายขั้นตอนการผสมสีขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3

2 สร้างสรรค์ผลงานวาดภาพระบายสีจากการผสมสีขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3

3 ตระหนักและเห็นคุณค่าของผลงานทัศนศิลป์

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจสอบจากการตอบคำถามของนักเรียน

2. ประเมินจากแบบประเมินชิ้นงาน

3. ประเมินจากการนำเสนอผลงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย หน่วยที่ 2 แต้มสีวิเคราะห์ศิลป์
ชั่วโมง แต้มสีวิเคราะห์ศิลป์
เรื่อง การผสมสี 3 ก.ค. 66