สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานวาดภาพหรือเขียนภาพเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสรรค์งานศิลปะซึ่งวัสดุอุปกรณ์แต่ละชนิดมีคุณสมบัติต่างกันไปตามสภาพการใช้งาน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้และเข้าใจคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ1.1 ป. 4/5 มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ  อุปกรณ์สร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสี

จุดประสงค์

1 จำแนกวัสดุและอุปกรณ์การสร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสี

2 สร้างสรรค์ผลงานจากการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างจำกัด

3 ตระหนักและเห็นคุณค่าของผลงานทัศนศิลป์

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจสอบจากการตอบคำถามของนักเรียน

2. ประเมินจากแบบประเมินชิ้นงาน

3. ประเมินจากการนำเสนอผลงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย หน่วยที่ 2 แต้มสีวิเคราะห์ศิลป์
ชั่วโมง แต้มสีวิเคราะห์ศิลป์
เรื่อง อุปกรณ์สร้างสรรค์งานศิลป์ 26 มิ.ย. 66