สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นที่นักเรียนต้องรู้จักและฝึกปฏิบัติ และสามารถบอกวิธีดูแลสุขภาพง่าย ๆ เพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และสามารถสื่อสารอย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต.1.1 ป.4/2   อ่านออกเสียงคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต.1.2 ป.4/4   พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และครอบครัว

จุดประสงค์

1) ออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการทำความสะอาดได้

2) พูดและเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำความสะอาดได้

3) การพูด/การเขียน เรื่องการดูแลสุขภาพของตน

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการออกเสียงคำ/ประโยค

2. ตรวจใบงาน/ผลงาน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Unit3 Healthy Living What’s the matter?
ชั่วโมง Healthy Living What’s the matter?
เรื่อง Take Care of Yourself You Look Great! (มีใบงาน)