สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่เกิดได้ทุกช่วงวัย ดังนั้นนักเรียนควรได้ฝึกทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสอบถามอาการเจ็บป่วย การให้และการรับฟังคำแนะนำ และบทสนทนาที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์  ในสถานพยาบาล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.4/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องและคำแนะนำ (instructions) ง่าย ๆ ที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.1 ป.4/3 เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.2 ป.4/1 พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

ต 2.1 ป.4/1 พูดและทำท่าประกอบอย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต 4.1 ป.4/1ฟังและพูด/อ่านในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1. ) เลือกคำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับอาการเจ็บป่วยได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

1. ) ออกเสียงคำศัพท์ ประโยคที่เกี่ยวกับการให้คำแนะนำได้

2. ) บอกความหมายคำศัพท์ประโยคที่ใช้สนทนาสอบถามเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยและคำแนะนำได้

3. ) พูดถามตอบเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยและการให้คำแนะนำได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1. ) มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการพูดข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 

2. ตรวจใบงาน

3. ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น  ในการทำงาน

 4. ประเมินความสามารถในการสื่อสาร การคิด และการใช้ทักษะชีวิต

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Unit3 Healthy Living What’s the matter?
ชั่วโมง Healthy Living What’s the matter?
เรื่อง What’s the matter? Giving Advice 31 ส.ค. 66 (มีใบงาน)