สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้ คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับทิศทางการเดินทาง การถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางการเดินทางทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ในชุมชน และยังสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.4/2     อ่านออกเสียงคำ สะกดคำอ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.2 ป.4/4     พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว 

ต. 1.3 ป.4/1     พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

จุดประสงค์

1) ออกเสียงและบอกความหมาย คำศัพท์/ประโยคการบอกทิศทางได้                         

2) ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางการเดินทางได้

 

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการออกเสียงคำ/ประโยค

2. ตรวจใบงาน/ผลงาน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Unit2 School Life
ชั่วโมง School Life
เรื่อง Around My School How Can I Get to the Hospital? 21 ส.ค. 66 (มีใบงาน)