สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์  และประโยคเกี่ยวกับสถานที่ในโรงเรียน การถามและให้ข้อมูลสถานที่รอบโรงเรียนทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ในห้องเรียนและสถานศึกษาและยังสามารถ
นำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคล ภายนอก ได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต. 1.3  ป4/1  พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

จุดประสงค์

1.) ออกเสียงและบอกความหมาย คำศัพท์/ประโยคการบอกทิศทางได้

2.) ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทาง การเดินทางได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการออกเสียงคำ/ประโยค

2. ตรวจใบงาน/ผลงาน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Unit2 School Life
ชั่วโมง School Life
เรื่อง Around My School Places in My Town 17 ส.ค. 66 (มีใบงาน)