สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์ และประโยคเกี่ยวกับสถานที่ในโรงเรียน การถามและให้ข้อมูลสถานที่ในโรงเรียนทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ในห้องเรียนและสถานศึกษาและยังสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.4/2     อ่านออกเสียงคำ สะกดคำอ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.4/3     เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน    

ต 2.1 ป.4/1     พูดและทำท่าประกอบ  อย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

จุดประสงค์

1) ออกเสียงและบอกความหมาย คำศัพท์/ประโยคเกี่ยวกับสถานที่ในโรงเรียนได้           

2) ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ในโรงเรียนได้

3) มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการออกเสียงคำ/ประโยค

2. ตรวจใบงาน / ผลงาน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Unit2 School Life
ชั่วโมง School Life
เรื่อง Around My School Places in My School 7 ส.ค. 66 (มีใบงาน)