สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์ และประโยค เกี่ยวกับกีฬาและเกมในโรงเรียนรวมถึงการถามและให้ข้อมูลความต้องการเกี่ยวกับกีฬาและเกมในงานกีฬาโรงเรียนทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในการบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์ในงานกีฬาโรงเรียน สามารถพูดบรรยายประสบการณ์งานกีฬาในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.4/2 อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.4/3 เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน 

ต 1.2 ป.4/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว   

ต 2.1 ป.4/1 พูดและทำท่าประกอบ  อย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต 3.1 ป.4/1 ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

ต 4.1 ป.4/1 ฟังและพูด/อ่านในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

จุดประสงค์

1. ออกเสียงและบอกความหมาย คำศัพท์/ประโยคเกี่ยวกับกีฬาและเกมได้

2. ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาที่ต้องการเล่นได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการออกเสียงคำ/ประโยค

2. ตรวจใบงาน / ผลงาน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Unit2 School Life
ชั่วโมง School Life
เรื่อง School Activities Sports Day 24 ก.ค. 66 (มีใบงาน)