สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ กลุ่มคำ และประโยคคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำ ที่ใช้ในห้องเรียนการออกคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ ที่ใช้ในชั้นเรียนและการปฏิบัติตามคำสั่งทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.4/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องและคำแนะนำ (Instructions) ง่าย ๆ ที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.1 ป.4/3 เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟัง หรืออ่าน

ต 1.2  ป.4/2 ใช้คำสั่ง คำขอร้องและคำขออนุญาตง่าย ๆ                                                    

ต 4.1 ป.4/1 ฟังและพูด/อ่านในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

จุดประสงค์

1) บอกความหมายคำศัพท์ คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำได้

2) ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องและคำแนะนำง่าย ๆ ที่ฟังและอ่านได้   

3) พูดออกคำสั่งและปฏิบัติตามคำสั่งได้

4.) มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการออกเสียงคำ/ประโยค
2. ตรวจใบงาน/ผลงาน
3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Unit2 School Life
ชั่วโมง School Life
เรื่อง My Classroom Class Rules 17 ก.ค. 66 (มีใบงาน)