สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยค เกี่ยวกับ รูปร่าง ขนาด สี การถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ในห้องเรียนทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.4/2  อ่านออกเสียงคำ สะกดคำอ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต. 1.3 ป.4/1  พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

 ต 3.1 ป.4/1   ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1) ออกเสียงและบอกความหมาย คำศัพท์/ประโยคเกี่ยวกับรูปร่าง ขนาดและสีได้

2) ถามและตอบเพื่อบอกรูปร่าง สี ขนาดของสิ่งต่าง ๆ ได้

3) ใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียน และสื่อสารกับบุคลลภายนอกได้

4) มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการออกเสียงคำ/ประโยค

2. ประเมินการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่เรียน

3. ตรวจใบงาน / ผลงาน

4. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Unit2 School Life
ชั่วโมง School Life
เรื่อง My Classroom Things in My Classroom (1) 10 ก.ค. 66 (มีใบงาน)