สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำศัพท์และประโยคในการเชิดหุ่นนิทานภาษาอังกฤษด้วยหุ่นนิ้วมือเรื่อง Goldilocks and the Three Bears

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.4/1  ปฏิบัติตามคำสั่งง่าย ๆ ที่ฟัง

ต 1.1 ป.4/2 อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.2 ป.4/1  พูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆ ง่าย ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

ต 1.3 ป.4/1  พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) ออกเสียงบอกความหมายคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับการทำหุ่นนิ้วมือได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

1) เข้าใจคำสั่งและปฏิบัติตามขั้นตอนการทำหุ่นนิ้วมือได้

2) แสดงบทบาทสมมุติโดยการใช้หุ่นนิ้วมือได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1) มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการออกเสียงคำ/ประโยค

2. ประเมินการเขียนบรรยาย

3. ตรวจใบงาน/ผลงาน

4. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Unit1 Me & my Family
ชั่วโมง Me & my Family
เรื่อง Bedtime Story (Putting on the Puppet Show) 29 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)