สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์โครงสร้างประโยคและสำนวนที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและลักษณะของบุคคล เช่น เพื่อน และครอบครัวทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในห้องเรียน ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.4/1         ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องและคำแนะนำ (Instructions) ง่าย ๆ ที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.1 ป.4/2         อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำประโยค ข้อความง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน                

ต 1.1 ป.4/3         เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.3 ป.4/1         พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) ออกเสียงคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับบุคคลและบอกความหมายได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

1) อ่านข้อความแล้วระบุประโยคบรรยายลักษณะของบุคคลได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1) มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

 

 

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการพูด ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันของตนเอง

2. ตรวจใบงาน/ผลงาน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Unit1 Me & my Family
ชั่วโมง Me & my Family
เรื่อง Happy Home (My Beloved Father) 22 มิ.ย. 66 (มีใบงาน และแบบประเมินตนเอง)