สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำศัพท์ ประโยคที่ใช้ในการพูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยทำงานบ้านทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1  ป.4/1            ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องและคำแนะนำ (Instructions) ง่าย ๆ ที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.1 ป.4/2         อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำประโยค  ข้อความง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.4/3         เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.2 ป.4/1         พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

ต 1.2 ป.4/4         พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อนและครอบครัว

ต 1.3 ป.4/1         พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว  

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) อ่านออกเสียงกลุ่มคำและประโยคเกี่ยวกับงานบ้านได้

2) บอกความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆ เกี่ยวกับการทำงานบ้านได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

1) พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานบ้านที่ทำได้

2) เขียนประโยคบรรยายภาพที่กำหนดให้ได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1) มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

 

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจใบงาน/ผลงาน

2. ประเมินการพูด

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Unit1 Me & my Family
ชั่วโมง Me & my Family
เรื่อง Doing Housework I Can Do It 15 มิ.ย. 66 (มีใบงาน และแบบประเมินตนเอง)