สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์ และโครงสร้างประโยค เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันจะทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษา    เพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและ นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.4/1         ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องและคำแนะนำ (Instructions) ง่าย ๆ ที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.1 ป.4/2         อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำประโยค  ข้อความง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน                     

ต 1.1 ป.4/3         เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.2 ป.4/1         พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

ต 1.2 ป.4/4         พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนและครอบครัว

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

บอกความหมายของกลุ่มคำเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน/งานบ้านได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองในเรื่องกิจวัตรประจำวัน/งานบ้านได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

 

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการพูด ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันของตนเอง

2. ตรวจใบงาน/ผลงาน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Unit1 Me & my Family
ชั่วโมง Me & my Family
เรื่อง Doing Housework (I Clean My Room) 12 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)