สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้ เกี่ยวกับคำ กลุ่มคำ ประโยค และบทอ่านเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัว

ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ในห้องเรียน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.4/1         ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องและคำแนะนำ (Instructions) ง่าย ๆ ที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.1 ป.4/2         อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำประโยค  ข้อความง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะ

ต 1.1 ป.4/4         ตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยคบทสนทนาและนิทานง่าย ๆ

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1. อ่านออกเสียงคำสะกดคำกลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่าย ๆ และบอกความหมายได้ถูกต้อง

2. ตอบคำถามจากเนื้อเรื่องที่อ่านได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

1. ใช้ภาษาเกี่ยวกับสถานการณ์ในห้องเรียนได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1. มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการพูดข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 

2. ตรวจใบงาน

3. ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น  ในการทำงาน

4. ประเมินความสามารถในการสื่อสาร การคิด และการใช้ทักษะชีวิต

5. ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Unit1 Me & my Family
ชั่วโมง Me & my Family
เรื่อง My Wonderful Family (My Grandma Is Kind to Me) 8 มิ.ย. 66 (มีใบงาน และแบบประเมินตนเอง)