สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์ กลุ่มคำ และข้อความเกี่ยวกับสำนวน ภาษาที่ใช้พูดและเขียนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้   อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.4/1     ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องและคำแนะนำ (Instructions) ง่าย ๆ ที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.1 ป.4/2     อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำประโยค ข้อความง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน               

ต 1.1 ป.4/3     เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.2 ป.4/1     พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

ต 1.2 ป.4/4     พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อนและครอบครัว

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) บอกความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่านได้

2)  ฟังข้อความแล้วเลือกภาพที่ตรงกับที่ฟังได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

1) พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพของบุคคลได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1) มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการพูดข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 

2. ตรวจใบงาน

3. ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น  ในการทำงาน

4. ประเมินความสามารถในการสื่อสาร การคิด และการใช้ทักษะชีวิต

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Unit1 Me & my Family
ชั่วโมง Me & my Family
เรื่อง My Wonderful Family (What Is She Like?) 1 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)