สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ โครงสร้างที่ใช้ในการพูดเพื่อขอและให้ข้อมูลรวมถึงการบอกความสัมพันธ์ และอาชีพของสมาชิกในครอบครัวทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสาร

ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.1 ป.4/2 อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะ 

ต1.2 ป.4/1 พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

ต1.2 ป.4/4     พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนและครอบครัว

ต1.3 ป.4/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

ต1.3 ป.4/2     พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ใกล้ตัวตามที่ฟังหรืออ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1. ออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง

2. สะกดและบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับญาติพี่น้องได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

1. พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับญาติพี่น้องจากแผนผังครอบครัวได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1. มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

 

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการพูดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว

2. ประเมินการตรวจใบงาน

3. ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต ความมีวินัย ความใฝ่เรียนรู้ และความมุ่งมั่นในการทำงาน

4. ประเมินความสามารถในสื่อสาร การคิดและการใช้ทักษะชีวิต

5. การประเมินตนเอง

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Unit1 Me & my Family
ชั่วโมง Me & my Family
เรื่อง Home Sweet Home (Who?) 29 พ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)