สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนรูปสามเหลี่ยม  รูปสี่เหลี่ยม  วงกลม และวงรี  อาจใช้สิ่งต่าง ๆ เป็นแบบได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 2.2 ป.1/1 จําแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลมทรงกระบอก และกรวย

จุดประสงค์การเรียนรู้

        1. เพื่อให้นักเรียนสามารถการเขียนรูปสามเหลี่ยม  รูปสี่เหลี่ยม  วงกลม และวงรี  โดยใช้สิ่งต่าง ๆ เป็นแบบ

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 3.8

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 3 เรขาคณิต
ชั่วโมง เรขาคณิต
เรื่อง การเขียนรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี โดยใช้สิ่งต่าง ๆ เป็นแบบ (มีใบงาน)