สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ทรงกลม  ทรงกระบอก  กรวย  เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ และสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวก็มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายรูปเรขาคณิตสามมิติเหล่านั้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 2.2 ป.1/1 จําแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลมทรงกระบอก และกรวย

จุดประสงค์การเรียนรู้

        1. เพื่อให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ที่มีในชีวิตประจำวันกับ  ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 3 เรขาคณิต
ชั่วโมง เรขาคณิต
เรื่อง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย (2) 25 ก.ย. 66