สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดหนึ่งที่หน้าทั้งหกหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีลักษณะเรียบแบน กลิ้งไม่ได้  แต่วางซ้อนกันได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 2.2 ป.1/1 จำแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้นักเรียนสามารถจำแนกรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 3.1

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 3 เรขาคณิต
ชั่วโมง เรขาคณิต
เรื่อง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 20 ก.ย. 66 (มีใบงาน)