สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

โจทย์ปัญหามีส่วนที่โจทย์บอก และส่วนที่โจทย์ถาม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.1/5 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบของจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างโจทย์ปัญหาและหาคำตอบได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 2.45

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 การดำเนินการ
ชั่วโมง การดำเนินการ
เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหาจากแถบข้อความที่กำหนด 15 ก.ย. 66 (มีใบงาน)