สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวก การใช้วิธีการนับต่อ หรือความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ ช่วยในการหาตัวไม่ทราบค่านั้น ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.1/5 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบของจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0

จุดประสงค์การเรียนรู้

        1. เพื่อให้นักเรียนสามารถหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 2.40

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 การดำเนินการ
ชั่วโมง การดำเนินการ
เรื่อง การหาค่าของตัวไม่ทราบค่า ในประโยคสัญลักษณ์การบวก 8 ก.ย. 66 (มีใบงาน)