สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การลบจำนวนสามจำนวนทำได้โดยนำจำนวนสองจำนวนมาลบกันก่อนแล้วนำผลลบมาลบกับจำนวนที่เหลือ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.1/5 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบของจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0

จุดประสงค์การเรียนรู้

        1. เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย – ส่วนรวม

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 2.39

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 การดำเนินการ
ชั่วโมง การดำเนินการ
เรื่อง การลบจำนวนสามจำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20 7 ก.ย. 66 (มีใบงาน)