สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การบวกจำนวนสองจำนวน สามารถหาผลบวกได้โดยการนับต่อ และการใช้เส้นจำนวนการเริ่มนับต่อจากจำนวนมากก่อนจะทำให้หาผลบวกได้รวดเร็ว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.1/4 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0     

. จุดประสงค์การเรียนรู้

         7.2.1 เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลบวกของจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 20 โดยการนับต่อและใช้เส้นจำนวน

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 2.28 และ 2.29

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 การดำเนินการ
ชั่วโมง การดำเนินการ
เรื่อง การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 20 (จำนวน 2 หลักกับจำนวน 1 หลัก) โดยการนับต่อและการใช้เส้นจำนวน 24 ส.ค. 66 (มีใบงาน)