สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การลบเป็นการนำจำนวนหนึ่งออกจากจำนวนทั้งหมด แล้วหาจำนวนที่เหลือ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

       ค 1.1 ป.1/4 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0     

จุดประสงค์การเรียนรู้

      1. เพื่อให้นักเรียนทบทวนการลบจำนวนนับที่ตัวตั้งไม่เกิน 10

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 การดำเนินการ
ชั่วโมง การดำเนินการ
เรื่อง - ทบทวนการหาผลลบ - การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าโดย ใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบ ส่วนย่อย – ส่วนรวม - การแก้โจทย์ปัญหาการลบ - การสร้างโจทย์ปัญหาการลบ จากภาพ และจากประโยคสัญลักษณ์ 21 ส.ค. 66