สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สถานการณ์ต่อไปนี้เป็นสถานการณ์การลบ

           - แสดงการเอาออกเพื่อหาจำนวนที่เหลือ

           - แสดงการเปรียบเทียบเพื่อหาว่ามากกว่าหรือน้อยกว่ากันอยู่เท่าไร

          -  แสดงการหาจำนวนหนึ่งเมื่อรู้อีกจำนวนหนึ่งและจำนวนทั้งหมด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.1/4 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0     

จุดประสงค์การเรียนรู้

        1. เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกได้ว่าสถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นสถานการณ์การลบ

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 2.22

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 การดำเนินการ
ชั่วโมง การดำเนินการ
เรื่อง สถานการณ์การลบ 15 ส.ค. 66 (มีใบงาน)