สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ผลบวกของสองจำนวนลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งในสองจำนวนนั้น จะได้ผลลบเท่ากับจำนวนที่เหลือ 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.1/4 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0     

จุดประสงค์การเรียนรู้

         1. เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ เมื่อผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 10

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 2.20

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 การดำเนินการ
ชั่วโมง การดำเนินการ
เรื่อง ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ 10 ส.ค. 66(มีใบงาน)