สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    จำนวนทั้งหมดที่เป็นการรวมของจำนวนสองจำนวน เมื่อรู้จำนวนหนึ่งในสองจำนวนนั้นสามารถหาอีกจำนวนหนึ่ง ได้ด้วยการลบโดยจำนวนทั้งหมดเป็นตัวตั้ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.1/4 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0     

จุดประสงค์การเรียนรู้

         1. เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย-ส่วนรวม

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 2.16

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 การดำเนินการ
ชั่วโมง การดำเนินการ
เรื่อง การลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย – ส่วนรวม 4 ส.ค. 66 (มีใบงาน)