สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแก้ปัญหาทำได้โดยอ่านทำความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา  หาคำตอบ และตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผลของคำตอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.1/4 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0     

จุดประสงค์การเรียนรู้

        1. เพื่อให้นักเรียนสามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกที่ผลบวกไม่เกิน 10

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 2.12

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 การดำเนินการ
ชั่วโมง การดำเนินการ
เรื่อง การแสดงวิธีหาคำตอบจากโจทย์ปัญหาการบวก 24 ก.ค. 66 (มีใบงาน)