สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.  การบวกเป็นการนับรวมจำนวนสิ่งต่างๆ ตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไป

2.  ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อย – ส่วนรวมของจำนวนใด ๆ เช่น 5 อาจเขียนเป็น 1 กับ 4 หรือ 4 กับ 1 และสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกได้  1 + 4 = 5   หรือ 4 + 1 = 5 ตามลำดับ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.1/4 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0     

จุดประสงค์การเรียนรู้

       1. เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกจากความสัมพันธ์แบบส่วนย่อย–ส่วนรวมของจำนวนใดๆ

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 2.6

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 การดำเนินการ
ชั่วโมง การดำเนินการ
เรื่อง ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบ ส่วนย่อย – ส่วนรวมกับการบวก 14 ก.ค. 66 (มีใบงาน)