สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การวาดรูปเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยในการหาผลบวก เช่น 2 + 3 = o หาผลบวกโดยการวาดรูปจะได้

 ดังนั้น  2 + 3 = 5   

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.1/4 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0     

จุดประสงค์การเรียนรู้

        1. เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลบวกของจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 10 โดยการวาดรูป พร้อมเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวก

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 2.5

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 การดำเนินการ
ชั่วโมง การดำเนินการ
เรื่อง การหาผลบวกโดยใช้การวาดรูป 13 ก.ค. 66 (มีใบงาน)