สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.  การบวกเป็นการนับรวมจำนวน   สิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไป

2.  การรวมกันของจำนวนสองจำนวน สามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกได้ เช่น

                    1 + 2 = 3  

                    0 + 4 = 4   

                    6 + 0 = 6

3.  จำนวนใดบวกกับศูนย์ หรือศูนย์บวกกับจำนวนใด ได้ผลบวกเท่ากับจำนวนนั้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 1.1 ป.1/4 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0

จุดประสงค์การเรียนรู้

         1. เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลบวกของจำนวนใดๆ กับศูนย์ โดยผลบวกไม่เกิน 10 พร้อมเขียนเป็นประโยค          สัญลักษณ์การบวก

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 2.3

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 การดำเนินการ
ชั่วโมง การดำเนินการ
เรื่อง การบวกด้วยศูนย์ 11 ก.ค. 66 (มีใบงาน)