สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.) จำนวนใช้บอกปริมาณของสิ่งต่างๆ

2.) จำนวนนับเป็นจำนวนที่เริ่มต้นจาก1 และนับเพิ่มขึ้นทีละ 1 เป็น 2  3  4  5  6  7  8  9  10 ตามลำดับ

3.) ตัวเลขฮินดูอารบิก 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ตัวเลขไทย ๐  ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗  ๘  ๙  ๑๐ เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแสดงจำนวน  เขียนตัวหนังสือเป็นศูนย์ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า สิบ ตามลำดับ

4.) ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย-ส่วนรวม เป็นการเขียนแสดงจำนวนในรูปของจำนวน 2 จำนวน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.1/1 บอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด อ่านและเขียนตัวเลข
ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0      

จุดประสงค์การเรียนรู้

        1. เพื่อให้นักเรียนสามารถ อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจใบกิจกรรม

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 การดำเนินการ
ชั่วโมง การดำเนินการ
เรื่อง ทบทวนการนับจำนวน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนไม่เกิน 10 6 ก.ค. 66