สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ ทำให้เข้าใจตรงกันว่าอยู่ที่ใด หรือกล่าวถึงสิ่งใด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.1/1 บอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด อ่านและเขียนตัวเลข
ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0      

จุดประสงค์การเรียนรู้

        1. เพื่อให้นักเรียนสามารถแสดงสิ่งต่างๆตามตำแหน่งและอันดับที่ที่กำหนด

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 1.32

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง จำนวน
เรื่อง การแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามตำแหน่ง 3 ก.ค. 66 (มีใบงาน )