สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียงลำดับจำนวนทำได้โดยเปรียบเทียบจำนวนนับทีละคู่  แล้วเรียงลำดับจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.1/3 เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0 ตั้งแต่ 3 ถึง 5 จำนวน

จุดประสงค์การเรียนรู้   

         1. เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียงลำดับจำนวน10 ถึง  20  สามถึงห้าจำนวน

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 1.24

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง จำนวน
เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน 10 ถึง 20 21 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)