สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คนแรก คนสุดท้าย ข้างหน้า ข้างหลัง ข้างซ้าย ข้างขวา ตรงกลาง เป็นคำที่ใช้บอกตำแหน่ง โดยในการบอกตำแหน่งต้องมีจุดอ้างอิง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.1/1 บอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด อ่านและเขียนตัวเลข
ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0      

จุดประสงค์

        1. เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกตำแหน่งโดยใช้คำว่า คนแรก คนสุดท้าย ข้างหน้า ข้างหลัง ข้างซ้าย ข้างขวา ตรงกลาง

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 1.28

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง จำนวน
เรื่อง การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ (1) 27 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)