สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. จำนวนสองจำนวนเมื่อนำมาเปรียบเทียบกัน จะเท่ากัน มากกว่ากัน หรือน้อยกว่ากัน อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

2. เครื่องหมาย  > แทนมากกว่า เช่น 15 > 12 และ เครื่องหมาย < แทน น้อยกว่า เช่น  11 < 18

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

         ค 1.1 ป.1/2 เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0 โดยใช้เครื่องหมาย = ≠ > <

จุดประสงค์การเรียนรู้   

        1. เพื่อให้นักเรียนสามารถ เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 20 สองจำนวน โดยใช้เครื่องหมาย > หรือ <

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 1.22

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง จำนวน
เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 20 และการใช้เครื่องหมาย >< 19 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)