สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การเปรียบเทียบจำนวนสิ่งต่าง ๆสองกลุ่มอาจใช้วิธีการจับคู่หนึ่งต่อหนึ่งถ้าจับคู่กันได้พอดีแสดงว่าจำนวนทั้งสองกลุ่มเท่ากัน ถ้าจับคู่กันได้ไม่พอดีแสดงว่าจำนวนทั้งสองกลุ่มไม่เท่ากัน

2. เครื่องหมาย = แสดงการเท่ากัน เช่น 7 = 7   เครื่องหมาย ≠ แสดงการไม่เท่ากัน เช่น 7 ≠ 9

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.1/2 เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0 โดยใช้เครื่องหมาย = ≠ > <

จุดประสงค์การเรียนรู้   

        1. เพื่อให้นักเรียนสามารถ  เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 20  สองจำนวนโดยใช้เครื่องหมาย = หรือ ≠

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 1.21

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง จำนวน
เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 20 และการใช้เครื่องหมาย = ≠ 16 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)