สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

10 ถึง 20 เป็นตัวเลขแสดงจำนวนนับที่มีสองหลัก เลขโดดทางขวาอยู่ในหลักหน่วย เลขโดดทางซ้ายของหลักหน่วยอยู่ในหลักสิบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

          ค 1.1 ป.1/1 บอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก

          ตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0

จุดประสงค์การเรียนรู้   

         1. เพื่อให้นักเรียนสามารถ บอกหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับ 10 ถึง 20

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 1.20

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง จำนวน
เรื่อง หลัก ค่าของเลขโดดในหลักสิบ และหลักหน่วยของจำนวน 10 ถึง 20 15 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)