สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          1. จำนวนใช้บอกปริมาณของสิ่งต่าง ๆ

          2. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 เป็นจำนวนนับ 

          3. จำนวน 10 ถึง 20 เป็นจำนวนนับที่เพิ่มขึ้นทีละ 1 เป็น 10 11 12  ตามลำดับ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

       ค 1.1 ป.1/1 บอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0

จุดประสงค์การเรียนรู้   

         1. เพื่อให้นักเรียนสามารถนับและแสดงจำนวนนับ 10 ถึง 20

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 1.16

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง จำนวน
เรื่อง การนับและแสดงจำนวน 10 ถึง 20 9 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)