สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   การเรียงลำดับจำนวนทำได้โดยเปรียบเทียบจำนวนนับทีละคู่ แล้วเรียงลำดับจากน้อยไปมาก หรือมากไปน้อย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.1/3 เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0 ตั้งแต่ 3 ถึง 5 จำนวน

 จุดประสงค์การเรียนรู้   

        1. เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 10 สามถึงห้าจำนวน

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 1.14

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง จำนวน
เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน 1 ถึง 10 และ 0 7 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)