สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความสามารถบอกจำนวนในกลุ่มจากการมอง โดยไม่ต้องนับ เรียกว่า การบอกจำนวนแบบฉับพลัน (subitizing)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

       ค 1.1 ป.1/1 บอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0

จุดประสงค์การเรียนรู้   

      1. เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกจำนวน 6 ถึง 10 ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องนับ

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง จำนวน
เรื่อง การบอกจำนวน 6 ถึง 10 โดยไม่ต้องนับ 2 มิ.ย. 66