สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียน  การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 6 และ 7 ตัวเลขไทย  ๖ และ ๗ เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแสดงจำนวน  เขียนตัวหนังสือเป็น หก และ เจ็ด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.1/1 บอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0

จุดประสงค์การเรียนรู้   

        1. เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียน  การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 6 และ 7

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 1.10

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง จำนวน
เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 6 และ 7 29 พ.ค. 66 (ใบงาน)