สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียงลำดับจำนวนทำได้โดยเปรียบเทียบจำนวนทีละคู่ แล้วเรียงลำดับจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด

         ค 1.1 ป.1/1 บอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0

จุดประสงค์การเรียนรู้   

         1. เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน  5  สามถึงห้าจำนวน

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 1.7

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง จำนวน
เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน 1 ถึง 5 และ 0 25 พ.ค. 66 (มีใบงาน)